روز: آگوست 20, 2018

تومورهای کلیه

آناتومی کلیه ها علاوه بر دفع ادرار ، کلیه نقش مهمی در تعادل آب و الکترولیت و اسید و باز دارند . عملکردهای آندوکرینی شامل متابولیسم ویتامین D و تولید رنین و اریتروپوئیتین دارند . کلیه طبیعی مشخصا 10 تا 12 سانتیمتر طول و 5 تا 7 سانتیمتر عرض دارد . تومورهای-کلیه عروق کلیه ورید […]

ادامه مطلب